TOP 10

Download Master 6.0.1.1423 Repack by elchupacabra

Κατηγορία: Λογισμικό | Добавлено: 22-10-2015, 05:03 | Λήψεις: 523
Download Master 6.0.1.1423 Repack by elchupacabra

Λήψη Δάσκαλος - программа для загрузки файлов из интернета. При загрузке скачиваемый файл разбивается на потоки, которые закачиваются одновременно, за счёт чего возможно значительно увеливается скорость скачивания файлов по протоколам HTTP, HTTPS, FTP. Download Master, среди других программ, выделет высокая эффективность работы, а так же дружественный пользовательский интерфейс, который так же имеет русский язык.

Επιπλέον Πληροφορίες:
Прост и удобен в использовании:
- интуитивно понятный интерфейс с возможностью настройки;
- поддержка списков закачек с широкими возможностями сортировки;
- плавающий индикатор скорости закачки, индикаторы активных закачек, управление активными закачками;
- оригинальная технология Активная Наглядная Корзина, позволяющая вам полноценно работать с программой без открытия главного окна со списком закачек;
- поддержка подключаемых модулей (плагинов);
- поддержка шкур;
- Fast Update - проверка доступности новых версий программы;
- многоязычность.

Полный набор необходимых функций:
- динамическая многопотоковая закачка;
- докачка после обрыва связи с HTTP, HTTPS и FTP серверов;
- работа по расписанию, отключение ПК после завершения закачки;
- оптимальные настройки для работы с различными типами соединений (dial-up, ISDN, ADSL, LAN) и на различных скоростях;
- FTP Explorer;
- мощное и удобное средство управление категориями закачек;
- поиск и добавление зеркал для закачки;
- работа с ZIP архивами: возможность просмотра содержимого ZIP архивов перед закачкой, возможность закачивать только выбранные файлы из архива, возможность проверять ZIP архивы и восстанавливать поврежденные файлы, а также возможность распаковывать архивы;
- работа с RAR архивами: возможность проверять RAR архивы, возможность распаковывать архивы;
- подробный лог-файл на каждую загрузку;
- история закачек;
- Διαχειριστής του δικτυακού τόπου για τη διαχείριση κωδικού πρόσβασης και τους φακέλους για να σώσει?
- управление скоростью закачки, автоматический режим для комфортной работы с броузером;
- возможность установки приоритетов для закачек;
- Регулируемый режим для динамического управления скоростью закачки;
- распознавание контента при работе через HTTP;
- работа с командной строкой;
- звонилка для dial-up соединений;
- поиск файлов, программ, игр и музыки в каталоге файлов TopDownloads;
- возможность синхронизации (автообновления) файлов на сервере и локальном ПК;
- проверка закачанных файлов на обновление;
- возможность послушать/посмотреть музыкальные и видео файлы в процессе закачки. Автоматическое получение информации о MP3 файлах при старте закачки;
- возможность закачивать html-страницы вместе с картинками;
- Smart Pause. Возможность временной остановки закачиваемых файлов с последующим их стартом в том же состоянии;
- широкие возможности настройки параметров соединения, HTTP, HTTPS и FTP протоколов;
- работа через HTTP и FTP прокси-сервера, поддержка NTLM и NTLM-прокси аутентификации;
- возможность сверки MD5 суммы закачанного файла.

Χαρακτηριστικά ανασυσκευασίας:
1. Удалены баннеры в окне закачки и поиска (патч ManHunter).
2. Принудительный запрет отсылки статистики (патч ManHunter).
3. Удалён Top Downloads (патч ADMIN_CRACK).
4. Удалён плагин Remote Download.
5. Удалён Yandex Bar.
6. Убраны автоматическая интеграция в браузеры при установке и интеграция DM Bar в Internet Explorer.
7. Дополнительный плагин (выбор при установке) Trayindicator - информация о состоянии
закачек в виде иконок в трей (мод ADMIN_CRACK).
8. Выбор при установке Классического интерфейса (включая скин, иконки и прочее), Стандартного (оригинального) интерфейса программы или Internet Download Accelerator интерфейса (от Стандартного отличается цветовой схемой).
9. Опционное использование (выбор при установке) Категорий закачек.
10. Язык Translit заменён на English.
11. Максимальное количество секций на закачку 10.
12. Актуальная версия unrar.dll (с сайта разработчика WinRAR).
13. Отключён автозапуск программы после установки.
14. Улучшена деинсталляция: удаление файлов и ключей реестра созданных после установки.
15. Косметические улучшения инсталлятора.
16. Если рядом с инсталлятором находится файл settings.reg (включён для примера) его содержимое будет импортировано в реестр при установке. Сохраните после настройки программы ветку реестра [HKEY_CURRENT_USERSoftware2vg] в файл settings.reg и DM будет инсталлироваться уже настроенным.

"Silent" ρύθμιση με τα πλήκτρα /SILENT ή /VERYSILENT

Απαιτήσεις συστήματος:
√ Microsoft Windows XP Home Edition (Service Pack 2 или выше)
√ Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 или выше)
√ Microsoft Windows Vista (Service Pack 2 или Service Pack1)
√ Microsoft Windows 7 (Service Pack 1)
√ Microsoft Windows 8

Έτος Αποφοίτησης: 2014
Γλώσσα: Ρωσικός
Ενεργοποίηση: δεν απαιτείται
Μέγεθος: 5.72 Мб

programama.com
2015